Walne Zebranie SWP-R

Walne Zebranie Członków, w dniu 15.12.2015 było ważnym wydarzeniem integracyjnym i okazją do podsumowania 2,5 letniej naszej działalności.

Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

WYDARZENIA

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Dyplom dla

Stowarzyszenia Współpracy Polska - Rosja

Członkowie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji w dniu 20 lipca 2016 roku spotkali się z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergeyem Andreevem. W spotkaniu uczestniczyli: Julia Ashyna – Starszy Radca Ambasady i Igor Żukowski – RONiK. Obecny był Prezes Zarządu Krajowego SWP-W – Józef Bryll.

 

Jerzy Smoliński i pozostali członkowie Zarządu Klubu poinformowali gospodarzy spotkania o przebiegu i rezultatach Zjazdu Absolwentów, który odbył się 25 czerwca br. Zwrócili uwagę na wzorową organizację zjazdu, dobrą frekwencję i aktywność uczestników, liczny udziałe wysokiej rangi przedstawicieli korpusu dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś oraz Ośrodków Kultury i Nauki tych państw. Aktywnością wykazał się uczestniczący w obradach prorektor MGIMO – prof. Artiom Malgin.

 

Podkreślono, że Zjazd zobowiązał nowy Zarząd do:

- Organizacji ogólnopolskich spotkań absolwentów w każdym roku lub raz na dwa lata,

- Poprawienia aktywności absolwentów poprzez wzmocnienie działań w miejscu ich zamieszkania. Absolwenci oczekują wymiernej pomocy ze strony Zarządu Klubu, władz centralnych i oddziałów Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja

- Podjęcia szerszej współpracy z placówkami dyplomatyczno – konsularnymi i Ośrodkami Nauki i Kultury Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy, a także innych państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego działającymi w Polsce

- Organizacji wyjazdów studyjnych absolwentów do państw za wschodnią granicą Polski, nawiązywania kontaktów z wyższymi uczelniami tych państw

- Przygotowania materiałów do publikacji II tomu książki „Absolwenci”

- Dobrego przygotowania delegacji Klubu na IV Światowe Forum Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich), które odbędzie się w Moskwie w 2017r.

 

Prezes J.Bryll pozytywnie ocenił przebieg i rezultaty Zjazdu podkreślając duży potencjał intelektualny absolwentów. Zwrócił uwagę na ważną rolę absolwentów w życiu politycznym, społecznym, w kulturze i nauce naszego państwa. Przedstawił zaangażowanie Absolwentów w pracach SWP-W i SWP-R. Omówił przygotowania do zbliżającej się konferencji naukowo-popularnej organizowanej przez Uniwersytet Warszawski i nasze Stowarzyszenie (wrzesień 2016) na temat „Roli i znaczenia Federacji Rosyjskiej we współczesnyj Europie”. Zgłosił prośbę o wsparcie merytoryczne i organizacyjne tej ważnej konferencji.

 

Ambasador Sergey Andreev poinformował o aktualnym stanie dwustronnych relacji polsko-rosyjskich. Jak stwierdził są one nadal trudne i nic nie wskazuje, że ulegną szybkiej poprawie. Oczekiwana jest wizyta w Polsce, jesienią br., rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Władimira Titowa. Niepokojące są informacje o dalszym spadku obrotów towarowych, nie wykorzystywane są możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie kultury i nauki oraz wymianie wakacyjnej młodzieży. Ambasador pozytywnie odniósł się do inicjatywy organizacji konferencji i zapowiedział swój w niej udział. Zobowiązał RONiK do aktywnego udziału w przygotowaniu konferencji i udziału rosyjskich naukowców.

Spotkanie w Ambasadzie